Tickets Menu ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ NATIONAL THEATER OF GREECE

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες του Εθνικού Θεάτρου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1.      Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων πενήντα ευρώ (765.850,00), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες του Εθνικού Θεάτρου» με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

2.      Διάρκεια του έργου:  18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και περίοδο καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

3.      Αναθέτουσα αρχή: ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 104 37 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210-5288100, Φαξ: 210 5234016, email: dramadept@n-t.gr.

4.      Περιεχόμενο του έργου:  Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση των παρακάτω υπηρεσιών: (i) προσωποποιημένη πολυκαναλική προβολή του ψηφιακού αρχείου του ΕΘ, (ii) ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη της διαδικασίας κατάθεσης και αξιολόγησης θεατρικών έργων από δημιουργούς καθώς και των βιογραφικών ηθοποιών και συντελεστών, (iii) αυτοματοποιημένη συλλογή υλικού από το Διαδίκτυο (κριτικές, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις) για τις παραγωγές του ΕΘ, (iv)  Εκπαιδευτικό κιτ και δημιουργικά διαδραστικά παιχνίδια στο Διαδίκτυο για παιδιά. Το έργο περιλαμβάνει δράσεις ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του αρχείου καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανανέωση, επεξεργασία και αποθήκευση του ψηφιακού περιεχομένου που αφορά στις παραγωγές του ΕΘ.   Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από το Εθνικό Θέατρο ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 374118. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

5.      Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών

Τόπος: ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 104 37 Αθήνα.

Χρόνος: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12.00 π.μ.

Τρόπος υποβολής:

(α) Προσκόμιση στο Εθνικό Θέατρο

(β) Αποστολή (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, η οποία θα πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί, με απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την ημέρα και ώρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη.

6.      Αποσφράγιση των προσφορών

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12.30, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 104 37 Αθήνα.

7.      Δικαίωμα συμμετοχής

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα: (i) στα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή (ii) στα κράτη–μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή (iii) στα κράτη–μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή (iv) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης.

8.      Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

9.      Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.  Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Στο γραφείο του πρωτοκόλλου, Σατωβριάνδου 42, 104 37 Αθήνα, 2ος όροφος, τηλ. 210-5288274, φαξ 210-5234016, e-mail: dramadept@n-t.gr ή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου www.n-t.gr συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο ηλεκτρονικής παραλαβής τεύχους διακήρυξης και αποστέλλοντάς το συμπληρωμένο στο e-mail dramadept@n-t.gr.

11.  Εγγυητικές επιστολές

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτών (38.292,50 €). Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

12.  Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  η Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Σωτήρης Χατζάκης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΕΞΙΑ

Παραστάσεις στο Εθνικό

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 5288100