Tickets Menu ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ NATIONAL THEATER OF GREECE

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ για τo έργο: «Μαγνητοσκοπήσεις Θεατρικών Παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου έτους 2015,προϋπολογισθέντος ποσού 50.000 ευρώ, πλέον φπα»

Α.Π.473/340-3

Έχοντας υπ’ όψιν:

1.      Τις διατάξεις του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ Α’ 233) και του Π.Δ. 118/1997  (ΦΕΚ Α’ 106).

2.      Τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την ΟΔΗΓΙΑ 2005/75/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης/11/2005.

3.      Τις διατάξεις των Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64) και 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4.      Την Υ.Α. 35130/739/2010 του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1291).

5.      Την από 6 Μαρτίου 2015 απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου «ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015».


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1.Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για το έργο «ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015», η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Θεάτρου.

Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση των προσφορών) θα γίνει δημόσια στις 23/03/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 24-26, από την Πενταμελή  Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού δύνανται να παρίστανται οι συμμετέχοντες και οι νομίμως εξουσιοδοτηθέντες αντιπρόσωποί τους στα ανωτέρω γραφεία, όπου θα βρίσκεται η αρμόδια Επιτροπή.

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων με αντικείμενο απασχόλησης και σημαντική εμπειρία σε έργα παρόμοια με το προκηρυσσόμενο, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια.
β) Συμπράξεις Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υποβάλουν από κοινού Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν στην Σύμπραξη πρέπει αποδεδειγμένα να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον 3 έτη, να προσφέρουν υπηρεσίες όπως οι ανωτέρω ζητούμενες και να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους στο Εθνικό Θέατρο, στα γραφεία του στην Αθήνα (Γραφείο Πρωτοκόλλου, οδός Σατωβριάνδου αριθ. 42, 2ος όροφος) έως τις 23 /03/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στην ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίγραφα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

-Χωριστός σφραγισμένος φάκελος τεχνικής προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 6 της παρούσας.

-Χωριστός σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

Γίνονται δεκτές οι προσφορές που είτε κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στην ως άνω διεύθυνση, είτε αποστέλλονται στον Αναθέτοντα Φορέα μέσω συστημένου ταχυδρομείου ή cοurier (σε εργάσιμες ημέρες και ώρες) εντός της ανωτέρω προθεσμίας και πρωτοκολλούνται άμεσα. Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζόμενους να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παραλαβή των προσφορών τους από τον Αναθέτοντα Φορέα, δεδομένου ότι αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στον Αναθέτοντα Φορέα μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα και όχι απλώς να έχουν ταχυδρομηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει υποχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα:

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Διαγωνιζόμενου

(πλήρης επωνυμία, δ/ση, τηλ/νο, φάξ)

Επωνυμία και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»

Ημερομηνία διαγωνισμού : 23.03.2015 και ώρα 11.00

Προς:

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Σατωβριάνδου 42, Αθήνα Τ.Κ. 10437

Υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού


Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί

2. ΤΙΜΕΣ

Οι προσφορές θα πρέπει να δίνουν τις τιμές σε ευρώ και κατά μονάδα (κατά μαγνητοσκόπηση μίας θεατρικής παράστασης). Οι τιμές θα  αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση  ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το Εθνικό Θέατρο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια και θα περιλαμβάνει τις μαγνητοσκοπήσεις των θεατρικών παραστάσεων για το έτος 2015 (κατά πρόβλεψη 13 παραγωγές).

Η αποπληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται τμηματικά με την ολοκλήρωση εκάστου έργου/μαγνητοσκόπησης, εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής βεβαιώσει ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται στο συμμετέχοντα, του οποίου (α) η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) και την διακήρυξη ουσιώδεις όρους και (β) ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές όταν έχουν την αυτή ακριβώς τιμή σύγκρισης και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Η κατακύρωση του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση, που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

5. ελεγχος του εργου – συμβατικες υποχρεωσεις για ευθυνες αναδοχου - κυρωσεις

Θα ορίζονται στη Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.


6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι προδιαγραφές του έργου περιγράφονται αναλυτικά στην συνημμένη τεχνική περιγραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Πληροφορίες θα δίνονται αναλόγως από το Τμήμα Δραματολογίου του Εθνικού Θεάτρου, στη διεύθυνση Φειδίου 5, Αθήνα ή στο τηλ. 2103303666 και από το Τμήμα Ηχητικών του Εθνικού Θεάτρου, στη διεύθυνση Φειδίου 5, Αθήνα ή στο τηλ. 2103300969 καθημερινά, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα αυθημερόν (06/03/2015), όπου και θα παραμείνει αναρτημένη έως την 23η/03/2015.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Σωτήρης Χατζάκης      


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου «ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» είναι αναλυτικά οι παρακάτω:


1.Μαγνητοσκόπηση παράστασης με τρεις (3) μηχανές λήψης.

Χαρακτηριστικά:

-Μηχανές λήψης εικόνας υψηλής ανάλυσης, ποιότητα εγγραφής 1920Χ1080 HD PAL 16:9.

-VIEW FINDERS και οι αντίστοιχοι φακοί (κοντινά-γενικά πλάνα) για τις συγκεκριμένες σκηνές του Εθνικού Θεάτρου.

-Τρίποδες στήριξης των μηχανών λήψης.

-Όλα τα απαραίτητα καλώδια μεταφοράς σήματος και ρευματοληψίας .

-Η εικονοληψία θα διεκπεραιώνεται από επαγγελματίες εικονολήπτες της αναδόχου εταιρείας

-Η ηχοληψία της παράστασης θα διεκπεραιώνεται από επαγγελματίες ηχολήπτες της αναδόχου εταιρείας.

-Πυκνωτικά μικρόφωνα τουλάχιστον δύο (2) τύπου gun sens 90-100db cardioid-super cardioid,με τα απαραίτητα καλώδιά τους και βάσεις δαπέδου ή επιτραπέζιες ανάλογα με την παράσταση. Ποιότητα εγγραφής ήχου AUDIO WAV.

-Απαιτούμενο προσωπικό από την ανάδοχο εταιρεία για την μαγνητοσκόπηση:

Ένας(1) διευθυντής παραγωγής.

Ένας(1) σκηνοθέτης.

Ένας(1) βοηθός σκηνοθέτη.

Ένας(1) ηχολήπτης.

Ένας(1) βοηθός ηχολήπτη.

Τρεις (3) εικονολήπτες.

2.Μαγνητοσκόπηση παράστασης με OB VAN

Χαρακτηριστικά:

-Τέσσερις (4) μηχανές λήψης DIGITAL BROADCAST CAMERAS  ποιότητα εγγραφής 1920Χ1080  HD PAL 16:9.

-VIEW FINDERS και οι αντίστοιχοι φακοί (κοντινά-γενικά πλάνα) για το συγκεκριμένο θέατρο.

-Τρίποδες στήριξης των μηχανών λήψης.

-Όλα τα απαραίτητα καλώδια μεταφοράς σήματος και ρευματοληψίας.

-Τέσσερα (4) CCV TRIAX-INTERCOM.

-Τέσσερα (4) ADAPTER TRIAX.

-Εξοπλισμός BAN: Vision mixer, monitors, audio mixer, intercom, VTRS DVCPRO 50, DVCAM,DVD, Frame synchronizer, WAVEFORM, VECTORSCOPE, δυνατότητα εγγραφής σε σκληρό δίσκο, αυτοτροφοδοτούμενο με UPS τουλάχιστον 20 kw.

-Η εικονοληψία  διεκπεραιώνεται από επαγγελματίες εικονολήπτες της αναδόχου εταιρείας.

-Η ηχοληψία της παράστασης θα διεκπεραιώνεται από επαγγελματίες ηχολήπτες της αναδόχου εταιρείας.

-Πυκνωτικά μικρόφωνα τουλάχιστον τρία (3) τύπου gun sens 90-100db cardioid-super cardioid,με τα απαραίτητα καλώδιά τους και βάσεις δαπέδου ή επιτραπέζιες ανάλογα με την παράσταση. Ποιότητα εγγραφής ήχου AUDIO WAV.

-Για την παραπάνω περίπτωση (μαγνητοσκόπηση με OB VAN) ,οι υποψήφιες εταιρίες στην τελική προσφορά θα περιλαμβάνουν: το κόστος του OB VAN, τις αμοιβές του προσωπικού τους, αμοιβές εκτός έδρας, καύσιμα, διόδια, ασφάλιστρα προσωπικού-μηχανημάτων-αυτοκινήτων, διατροφή, διαμονή. Η τιμή αυτή θα είναι ενιαία και κατά μονάδα παράστασης.

3.Μοντάζ

Το μοντάζ  πρέπει να πραγματοποιείται σε ιδιόκτητη επαγγελματική σουίτα που θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που θα διεκδικήσει το διαγωνισμό, η οποία θα δηλωθεί εξαρχής στο Εθνικό Θέατρο.

Πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:

- Σύστημα N.L.E (NON LINEAR EDITING)  τεχνολογίας MAC με μεγάλης χωρητικότητας δίσκους αποθήκευσης δεδομένων (τουλάχιστον 500GB διαθέσιμο χώρο) και δυνατότητας επεξεργασίας HD VIDEO.

-Δυνατότητα τοποθέτησης τίτλων (super,crawl,roll) real time.

-Real time transitions.

-Real time keying.

-Real time color correction.

-Πρόγραμμα με δυνατότητα επεξεργασίας ήχου σε οποιοδήποτε format.

-Πρόγραμμα με δυνατότητα επεξεργασίας γραφικών σε οποιοδήποτε format.

-2D EFFECTS real time.

-Κονσόλα μίξης ήχου τουλάχιστον δώδεκα (12) εισόδων, με παραμετρικό ισοσταθμιστή σε κάθε είσοδο.

-Επαγγελματικά ηχεία παρακολούθησης (monitors).

-VTRS: DVCPRO50, BETA SP, DV CAM, VHS, DVD-R, DAT.

-Μικρό studio ηχοληψίας για εγγραφή εφφέ και διαφημιστικών κειμένων.

-Όλοι οι χώροι πρέπει να είναι ευπρεπείς και καθαροί.

-Απαιτούμενο προσωπικό από την ανάδοχο εταιρεία κατά την διαδικασία του μοντάζ:

Ένας (1) μοντέρ.

Ένας (1) γραφίστας.

Ένας (1) ηχολήπτης.

Ένας (1) σκηνοθέτης.

Ένας (1) βοηθός σκηνοθέτη.

Το μοντάζ πρέπει να είναι υψηλής αισθητικής από έμπειρο προσωπικό. Το τελικό μονταρισμένο υλικό στην αρχή θα περιλαμβάνει τον τίτλο της παράστασης, καθώς και όλους τους συντελεστές και το προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου που εργάστηκε στην συγκεκριμένη παράσταση.

Οι τίτλοι θα προβάλλονται σε back round γραφικών υψηλής αισθητικής.

Το Εθνικό Θέατρο (δια των υπευθύνων του) δικαιούται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις μοντάζ της αναδόχου εταιρείας  και να ελέγχει την όλη διαδικασία σε όλες τις φάσεις της.

Το τελικό υλικό (τελική κόπια) θα παραδίδεται σε master DVC PRO 50  και σε DVD.

Τα υλικά εγγραφής καθώς και οι τελικές κόπιες θα αναφέρονται στην προσφορά κατά μονάδα.

Τα παραδοτέα DVD MASTER (θα καθορίζονται αναλόγως) θα περιλαμβάνουν θήκη με δημιουργία εξωφύλλου σχετικό με το έργο και  θα υπάρχει και αντίστοιχο τύπωμα στα DVD.

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος πρέπει, προκειμένου η προσφορά τους να γίνει αποδεκτή, να καταθέσουν δείγμα της δουλειάς τους (SHOW REEL) τουλάχιστον δέκα (10) θεατρικών παραστάσεων (2min από κάθε παράσταση) σε dvd video του οποίου η γνησιότητα θα αποδεικνύεται από τα επίσημα παραστατικά της εταιρείας (Τ.Π.Υ κ.τ.λ).

Στα ανωτέρω δείγματα πρέπει να περιλαμβάνονται και δείγματα που θα καταδεικνύουν την εμπειρία των υποψηφίων σε θεατρικές παραστάσεις σε αρχαία θέατρα κ.τ.λ.

Σημειώνεται ότι το κόστος των μαγνητοσκοπήσεων στην τελική προσφορά θα αναφέρεται κατά μονάδα.

Παραστάσεις στο Εθνικό

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 5288100