Tickets Menu ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ NATIONAL THEATER OF GREECE

Ορθή Επανάληψη Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο καθαρισμού των κτιρίων του Εθνικού Θεάτρου

ΑΔΑ 6ΜΓΤ469ΗΓΥ-ΝΗΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΘΗΝΑ 8/12/2015    
Αριθ. Πρωτ.: 3021/340-90
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟ Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (172.200,00) συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου του έργου του καθαρισμού των κτιρίων του Εθνικού Θεάτρου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διάρκεια του έργου: ένας (1) χρόνος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210-5288277, φαξ: 210 5234016

Αντικείμενο του έργου: Η ανάθεση του έργου του καθαρισμού των παρακάτω κτιρίων ευθύνης του Εθνικού Θεάτρου σε συνεργείο καθαριότητας:

1. Κτίριο ΤΣΙΛΛΕΡ επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 22-24, στην Αθήνα,  στο οποίο περιλαμβάνονται : α) η Κεντρική Σκηνή και β) οι χώροι των γραφείων του Εθνικού Θεάτρου  και 2. Επέκταση – νέο κτίριο ΤΣΙΛΛΕΡ- στο οποίο περιλαμβάνονται: α) Η Νέα Σκηνή, β) η μεταλλική γέφυρα συνένωσης , γ) οι επί της οδού Σατωβριάνδου αριθ. 42 υπαίθριοι χώροι, δ) όλοι οι υπόγειοι χώροι, ε) οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, στ) τα μηχανοστάσια υπογείου και οροφής, ζ) οι ράμπες εισόδου, η) τα πεζοδρόμια περιμετρικά και κάθε άλλο τυχόν μη περιγραφόμενο σημείο της επέκτασης του νέου κτιρίου ΤΣΙΛΛΕΡ. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ΤΣΙΛΛΕΡ και της επέκτασης-νέου κτιρίου ΤΣΙΛΛΕΡ ανέρχεται σε μ.τ.  9.938,70.
3. Κτίριο επί της οδού Σατωβριάνδου αριθ. 42, στην Αθήνα, όπου βρίσκονται οι Διοικητικές υπηρεσίες-γραφεία του Εθνικού θεάτρου, συνολικής επιφάνειας μ.τ. 635.
4. Κτίριο ΡΕΞ επί της οδού Πανεπιστημίου αριθ. 42, στην Αθήνα, όπου βρίσκονται: α) η Πειραματική Σκηνή, β) η Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη», γ) το Νέο ΡΕΞ (ισόγειο), δ) γραφεία και ε) οι κοινόχρηστοι χώροι, συνολικής επιφάνειας μ.τ.7.618.
5. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των αποθηκών του Εθνικού Θεάτρου, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή του ΡΟΥΦ, επί της οδού Αχνιαδών αριθ. 24, συνολικής επιφάνειας μ.τ. 870.
6. Οι χώροι της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, επί της οδού Πειραιώς αριθ. 35, στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας μ.τ. 600 και
7. Κτίριο «ΣΧΟΛΕΙΟΝ – ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΠΑ», επί της οδού Πειραιώς αριθ. 52, στο Μοσχάτο, συνολικής επιφάνειας μ.τ. 1.840.

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών

Τόπος:
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437 Αθήνα.
Χρόνος: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14.00π.μ.

Τρόπος υποβολής:
α) Προσκόμιση στο Εθνικό Θέατρο
β) Αποστολή της προσφοράς, η οποία θα πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί, με απόδειξη από το αρμόδιο πρόσωπο, μέχρι την ημέρα και ώρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε στο Φορέα έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη.

Αποσφράγιση των προσφορών

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12.30π.μ. στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437 Αθήνα

Δικαίωμα συμμετοχής
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/1997) και Κοινοπραξίες – Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου.

Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ισχύς των προσφορών   
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού
Στο γραφείο του πρωτοκόλλου, Σατωβριάνδου 42, 10437 Αθήνα, 2ος όροφος, τηλ. 210 5288277, φαξ 210 5234016, email gmpaka@n-t.gr

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων (3.444,00) ευρώ, με χρόνο ισχύος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μπορείτε να "κατεβάσετε" αναλυτικά τνη προκήρυξη από το πάνω δεξιά μέρος της οθόνης σας.

Παραστάσεις στο Εθνικό

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 5288100