Tickets Menu ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ NATIONAL THEATER OF GREECE

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 7Ζ89469ΗΓΥ-Φ1Η
Αθήνα, 19-7-2016
Αριθ. Πρωτ.:2238/340-161

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», που έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 22-24, λαμβάνοντας υπόψη του:

Τις διατάξεις, όπως αυτές, τροποποιημένες, ή συμπληρωμένες, ισχύουν σήμερα:

1. Του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α΄)
2. Του ΠΔ 118/1997 (ΦΕΚ  106 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. Του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α΄ 212)
4.Του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄) και το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄)
5. Του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
7. Της υπ’ αριθ. Υ1Υ/ΓΠ/οικ.96967/2012 Υγειονομικής Διάταξης, που καθορίζει τη λειτουργία των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2 του κανονισμού Ε.Κ.852/2004 και των άρθρων 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, εκ των οποίων κανονισμών ο πρώτος καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή κανόνων Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), ο δε δεύτερος καθιστά υποχρεωτική την ασφάλεια των τροφίμων.
8. Της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1388), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και θα ισχύει κατά τη διάρκεια της σύμβασης
9. Την από 05-07-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, η οποία ελήφθη κατά την 52η Συνεδρίασή του, κατά την οποία αυτό αποφάσισε την προκήρυξη δημόσιου ανοικτού πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των κυλικείων του Εθνικού Θεάτρου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των κυλικείων του Εθνικού Θεάτρου, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, και συγκεκριμένα: από 01-10-2016 μέχρι 31-05-2018 για τα κυλικεία της Νέας Σκηνής (Νίκος Κούρκουλος) του κτιρίου Τσίλλερ, της Σκηνής «Μαρίκα Κοτοπούλη» και της Πειραματικής Σκηνής (Κατίνα Παξινού) του κτιρίου ΡΕΞ, και από 01-10-2016 μέχρι 30-09-2018 για το κυλικείο της Κεντρικής Σκηνής του κτιρίου Τσίλλερ.

1. Η μηνιαία αποζημίωση για την εκμετάλλευση της λειτουργίας των προαναφερόμενων κυλικείων, ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό  8%  επί των πωλήσεων των ειδών εκάστου κυλικείου (τζίρος). Το ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο αντάλλαγμα ( minimum guarantee) το οποίο θα ορίζεται στην προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, καθορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για όλα τα κυλικεία του Θεάτρου, και συγκεκριμένα: σε 1.000,00 ευρώ για ο κυλικείο της Κεντρικής Σκηνής του κτιρίου Τσίλλερ, σε 200,00 ευρώ για το κυλικείο της Νέας Σκηνής (Νίκος Κούρκουλος) του κτιρίου Τσίλλερ, σε 600,00 ευρώ για το κυλικείο της Σκηνής «Μαρίκα Κοτοπούλη» του κτιρίου ΡΕΞ και σε 200,00 ευρώ για το κυλικείο της Πειραματικής Σκηνής (Κατίνα Παξινού) του κτιρίου ΡΕΞ. Το εν λόγω ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο αντάλλαγμα, θα προσαυξάνεται κατά το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ (σήμερα 24%).

2. Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 08 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.μ.στα γραφεία του Εθνικού Θεάτρου, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου αριθ. 20 από την αρμόδια Επιτροπή.

3. Οι σφραγισμένες προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή να κατατίθενται μέχρι την 08 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00πμ  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Εθνικού Θεάτρου, οδός Σατωβριάνδου αριθ. 42. Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή μετά την ημερομηνία αυτή.

4. Προσφορές με μηνιαίο αντάλλαγμα μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, (ελάχιστο εγγυημένο αντάλλαγμα), θα απορρίπτονται.

5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, που ασχολούνται με την παροχή προσηκουσών υπηρεσιών ή ασκούν όμοια ή παρεμφερή επαγγέλματα, ήτοι σε καφενεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, κυλικεία, εργαστήρια παρασκευής ετοίμων φαγητών κλπ και διαθέτουν εμπειρία.

7. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

8.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
8.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
8.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ :ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, καθώς και τα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο με τη διακήρυξη, θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο Προμηθειών του Εθνικού Θεάτρου, οδός Σατωβριάνδου αριθ. 42 ισόγειο. Πληροφορίες για τη Διακήρυξη μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 210/5288233 (κα Σοφία Πρεμέτη).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης έχει σταλεί προς δημοσίευση σε ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Επίσης η  παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Θεάτρου www.n-t.gr, καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον τύπο, βαρύνουν το Εθνικό Θέατρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


Αναλυτικές λεπτομέρειες στην διακήρυξη και παραρτήματα που βρίσκονται πάνω δεξιά στην οθόνη (Downloads).


Παραστάσεις στο Εθνικό

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 5288100