Tickets Menu ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ NATIONAL THEATER OF GREECE

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ψηφιακές υπηρεσίες του Εθνικού Θεάτρου»

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών πολιτισμικού χαρακτήρα οι οποίες στοχεύουν στην:

- ανάδειξη και προβολή του Εθνικού Θεάτρου σε κεντρικό πυλώνα της καλλιτεχνικής θεατρικής δημιουργίας

- διάθεση και διασύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος που σχετίζονται με θεατρικές παραγωγές με διεθνή αποθετήρια με στόχο την περαιτέρω τεκμηρίωση, τον ευκολότερο εντοπισμό και χρήση σχετικών ψηφιακών πολιτιστικών πόρων

- ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για την ενίσχυση της δράσης νέων δημιουργών, την έκθεση του ψηφιακού πολιτιστικού και καλλιτεχνικού έργου στο κοινό και τη διασύνδεσή του με άλλες δραστηριότητες καλλιτεχνών και δημιουργών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση των παρακάτω υπηρεσιών:

01 | Προσωποποιημένη προβολή του ψηφιακού αρχείου του ΕΘ: Ολοκληρωμένη υπηρεσία ψηφιακού αρχείου τεχνολογικά ικανή να υποστηρίξει σημασιολογικό περιεχόμενο, οργανωμένο με διεθνή πρότυπα που να εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με κεντρικά ευρωπαϊκά αποθετήρια, με προηγμένες προσωποποιημένες τεχνικές πλοήγησης, καθολική σημασιολογική αναζήτηση σε όλο το περιεχόμενο και πολυκαναλική διεπαφή για έξυπνες φορητές συσκευές (smart phones) και ταμπλέτες (tablets). 

02 | Υποστήριξη καλλιτεχνικής δημιουργίας και καλλιτεχνών: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη της διαδικασίας κατάθεσης και αξιολόγησης θεατρικών έργων από δημιουργούς καθώς και των βιογραφικών ηθοποιών και συντελεστών για την αναζήτηση καλλιτεχνικών συνεργασιών.

03 | Αυτοματοποιημένη συλλογή υλικού από το Διαδίκτυο (κριτικές, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις) για τις παραγωγές του ΕΘ: Η υπηρεσία αυτή προσφέρει αυτόματη πληροφόρηση για τα δημοσιεύματα στο Διαδίκτυο (ιστότοποι, forums, blogs) που αναφέρονται στις παραγωγές του ΕΘ με τη χρήση  web crawlers και ανάλογα με το προφίλ του χρήστη.

04 | Εκπαιδευτικό κιτ και δημιουργικά διαδραστικά παιχνίδια στο Διαδίκτυο για παιδιά: Η υπηρεσία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ερασιτέχνες δημιουργούς καθώς και παιδιά και εφήβους. Το εκπαιδευτικό κιτ αποτελείται από τα κείμενα των έργων, οδηγούς σκηνοθεσίας, σκίτσα, ερωτηματολόγια, παραπομπές σε βιβλιογραφία, κ.λπ.  Η πρόσβαση στο υλικό θα γίνεται από εγγεγραμμένους χρήστες (π.χ. σχολεία, δραματικές σχολές, κ.ά.) οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα δημοσιοποίησης της δουλειάς τους, σχολίων, και  κοινωνικής δικτύωσης με άλλους ενδιαφερόμενους χρήστες.  Η υπηρεσία περιλαμβάνει επιπλέον παιδική γωνιά για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, με Διαδικτυακά διαδραστικά παιχνίδια.

Το έργο προβλέπει δράσεις ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του αρχείου. Οι δράσεις αυτές συνίστανται σε:

- Ψηφιοποίηση της συλλογής των κειμένων των παραστάσεων.  Η συλλογή συνίσταται από έντυπο αρχειακό υλικό, που συνδέεται με την παρουσίαση των 1000 και πλέον παραγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί από το Εθνικό Θέατρο από το 1932.

- Ψηφιοποίηση του συνόλου των συλλογών για τις παραστάσεις 2006-2012.  Οι συλλογές αυτές περιλαμβάνουν τα προγράμματα, τις φωτογραφίες, τα δημοσιεύματα και τις βιντεοσκοπήσεις 100 παραγωγών. 

- Εξαγωγή του κειμενικού υλικού και δεικτοδότηση του ψηφιοποιημένου πολυμεσικού υλικού (έντυπο και οπτικοακουστικό). 

- Σημασιολογική τεκμηρίωση των αντικειμένων των συλλογών για τις παραγωγές 2006-2012 και μετάφρασης του συνόλου της τεκμηρίωσης (1932-2012) στα αγγλικά και γαλλικά με την υποστήριξη και οργάνωση οντολογιών (ontologies) και πολυγλωσσικών θησαυρών (multilingual thesaurus). 

- Μεταπεπεξεργασία (post-processing) του συνόλου των ψηφιακών υποκατάστατων αρχείων για πολυκαναλική διάθεση. 

Το έργο περιλαμβάνει επιπλέον την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανανέωση, επεξεργασία και αποθήκευση του ψηφιακού περιεχομένου που αφορά στις νέες παραγωγές του ΕΘ και πιο συγκεκριμένα εξοπλισμός και βασικό λογισμικό για: (α) βιντεοσκόπηση παραστάσεων, (β) ψηφιακή επεξεργασία ήχου και βίντεο, (γ) ψηφιοποίηση εικόνων/εγγράφων και (δ) τεκμηρίωση συλλογών και υποστηρικτικών ενεργειών.


Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 374118) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα Ευρώ (765.850,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 622.642,28 €.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 29.09.2012 έως  14.10.2012

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε δεξιά το συνημμένο αρχείο προκήρυξης. 

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά σας στη διεύθυνση dramadept@n-t.gr


Παραστάσεις στο Εθνικό

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 5288100